پروژه ها   Plattform-Projekte  مصاحبه شوندگان

چیزی به نام ًمهاجرین ً وجود ندارد، هر مهاجری دارای گذشته و سرنوشت خاصّ خود است که مختصّ او به عنوان یک انسان می باشد. خانم بیرگیت شتگباوئر با مهاجرین در کرنتن به گفتگو نشسته است. حاصل این گفتگوها ۱۵ زندگینامه است، یعنی ۱۵ امکان به وجودآمده برای اینکه کمی با  ًبیگانگان ً آشنا شده و درکشان نمائیم. این افراد داستان زندگی و مهاجرت خود را روایت کرده اند:  

ویکتوریا راتکوویچ

 منوچهر متّحده

 نسیم نجفی    

:به زبان آلمانی

AKCA Eda

AMAEV Hamzat  

CHEDJOU Marie (Deutsch)

CHEDJOU Marie (en francais)

JANEZ aus Slowenien

Frank aus Deutschland

KENDER Nana und Eugen

KRASSNIK Delfina

NAGY Hajnalka 

REDZIC Edisa

SANCHEZ LOTERO Adriana

SELIMAGIC Murat

STEFAN aus einem Drittstaat