پروژه ها

در این محدوده پروژه ها و تجربه های عملی شده با کیفیّت عالی توسّط شهرها ، بخش ها و نواحی مختلف نزدیک در داخل و یا خارج از کشور معرّفی خواهند شد که ایجاد شرایط لازم برای یک زندگی مطلوب و با ارزش برای همه را مدّ نظر دارند.

PLATTFORM-PROJEKTE: 


PROJEKTE ANDERER ORGANISATIONEN: