مهاجرت  مهاجرت در ایالت Kärnten ( کرنتن ) و اتریش ـ یک بررسی اجمالی

Georg Karner | Kontakt: mail@georgkarner.com | Informationsstand: 18.10.2012. (Den Gesamten Artikel auf Deutsch und English können Sie hier runterladen.)  

چه کسی خارجی است؟

اصطلاح "بیگانه" یا "خارجی" در اتریش بسته به اینکه چگونه به آن نگاه کنیم به معانی مختلفی تعبیر می شود. ازنظر حقوقی این معنا بستگی به این دارد که بدانیم "خارجی" از کجا آمده و اهل کجاست. شهروندان ا تّحادیۀ اروپا EU، بازار مشترک اقتصادی اروپا EWR و سوییس مشمول قانون آزادی رفت وآمد واقامت در محدودۀ اتّحادیه هستند ، در حالیکه برای  شهروندان "کشور سوّم" برای سفر و ورود  به محدودۀ اتّحادیه و اقامت در آنجا شرایط سخت و سنگینی وجود دارد.

 

 بررسی شرایط اتریش در اتّحادیۀ اروپا

  با توجّه به نرخ مهاجرت ( ١٢٫٣درصد در بین سالهای ٢٠٠٠ و٢٠١٠ ) و نسبت خارجی ها ( ١٠٫٨١درصد در سال ٢٠١١ ) کشور اتریش در میان کشورهای عضو اتّحادیه دریک سوّم  بالای لیست اعضا قرار دارد ، به این معنا که در زمینۀ مهاجرت درصد خارجی ها بالاتر از میانگین موجود در اتّحادیۀ اروپا است.  کشور اتریش تقریبا" رشد پایداری را متناسب با رشد میانگین درصد خارجی ها در اتّحادیۀ اروپا داشته است. این رشد ارتباط مستفیمی با رشد مثبت مهاجرت در اتّحادیه EU و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا EFTA ( کشورهای فنلاند، ایسلند، نروژ، اتریش و سوییس اعضای این انجمن هستند) دارد.

 

 بررسی وضعیّت Kärnten ( کرنتن )  در مقایسۀ با دیگر ایالات اتریش

 ایالت کرنتن در اتریش دارای کمترین تعداد خارجی ( ٧٫٣درصد ) بوده و درصد پایینی از شهروندان "کشور سوّم" را در خود جای داده است. در مجموع ١١٫٠٨درصد از جمعیّت این ایالت ریشه وتبار خارجی دارند که باز هم در مقایسه با ایالات دیگر درصد پایینی است. در این ایالت ، شهرهای Villach  ( فیلاخ )  ١٣٫٠٦درصد و Klagenfurt  ( کلاگنفورت ) ١١٫٠٩ درصد  خارجی را در خود جای داده اند که در مقایسه با دیگر شهرها درصد بالایی است. در هر دو شهر اتباع موسوم به اتباع "کشور سوّم" دارای اکثریت هستند. همچنین درصد بالایی از کسانی که ریشه و تبار خارجی دارند در این دو شهر زندگی می کنند. تعداد شهروندان اتّحادیه و انجمن تجارت آزاد اروپا در مناطق دیگر این ایالت بیشتر است.

 

 وضعیّت اقامت ـ پناهندگی

 در آغاز سال ٢٠١٢ از میان شهروندان "کشور سوّم" ٤ درصد به عنوان پناهجو در اینجا زندگی می کرده اند. اینها در آمار و سرشماری جمعیّت جداگانه مورد بررسی قرار داده نشده و در این زمینه اطّلاعات طبقه بندی شده ای هم در ارتباط با هر یک از ایالات وجود ندارد. در طی ده سال ، در بین سال های ٢٠٠١و٢٠١١ تعداد متقاضیان پناهندگی در اتریش روندی رو به کاهش داشته است. تعداد پاسخ های مثبت به این تقاضاها تقریبا" ثابت (پایدار) بوده است. ٢١ درصد از مجموع این تقاضاها در سال ٢٠١٢ با جواب مثبت همراه بوده است. در اتریش فقط دو ایالت وین و اتریش پایین (سفلی) به تعهدات خود در زمینۀ امور پناهندگان عمل می کنند.

 

 پیش بینی روند رشد جمعیّت

  تا سال ٢٠٧٥ با توجّه به روند رو به رشد مهاجرت پیش بینی می شود که جمعیّت اتریش افزایش یافته و به ٩٫٤ میلیون نفر برسد. کرنتن تنها ایالتی است که در طی این مدّت مشابه از تعداد جمعیّت آن کم خواهد شد ، برای اینکه توازنی میان رشد منفی جمعیّت و مهاجرت وجود ندارد. در ضمن کرنتن بیشترین تعداد مهاجرت داخل کشوری را که سبب رشد منفی جمعیّت می شود را هم دارا می باشد.

 

 زبان و آموزش وپرورش

  در اتریش کودکانی که زبان آلمانی ، زبان اصلی و معاشرتی شان نمی باشد در مقایسه با کودکان آلمانی زبان به طور قابل توجّهی به اقدامات کمک آموزشی در این زمینه نیازمندند. البتّه این نیاز را می توان با اقدامات آموزشی پیش از رفتن به مدرسه ( آموزش پیش دبستانی ) کمتر کرد. در مقایسه با ایالات دیگر تعداد دانش آموزانی که آلمانی زبان اوّل آنها نمی باشد در این ایالت نسبتا" کمتر است. در زمینۀ تحصیلات ، افرادی که ریشه و تبار خارجی داشته و به اتریش آمده اند در مقایسه با کسان دیگر در سطوح مختلفی قرار دارند. درصد بالایی از آنان دارای تحصیلات عالیه و درصد زیادی هم دارای کمترین میزان تحصیلات آموزشی می باشند.

 

 پانوشت:

 نویسنده : گئورگ کارنر | تماس: ای میل:  | تاریخ : ١٨.١٠.٢٠١٢| تاریخ اطّلاعات ارائه شده :  ١٨ .١٠.٢٠١٢            

 

 چه کسی خارجی است؟ تعریف آن و اینکه این تعریف چه ایراد و مشکلی می تواند داشته باشد.

 

 واقعا" چه کسی و یا کسانی را می توان در اتریش خارجی نامید. پاسخ به این سوال آنگونه که در نگاه اوّل به نظر می رسد چندان ساده نیست. در برخورد و تعریف این مسئله باید به تفاوت های موجود در رابطۀ با مسائل حقوقی و اینکه این خارجی اهل کجا بوده و از کجا آمده است توجّه داشت.

ساده ترین راه در نظر گرفتن تابعیّت افراد است که طبق آن می توانیم همۀ کسانی را که در اتریش زندگی می کنند ولی تابعیّت آنرا ندارند خارجی بنامیم. امّا به این طریق نمی توان کسانی را که ریشه و تبار خارجی داشته ولی شهروند اتریش هستند را تشخیص داد. برای تشخیص این موضوع باید به ریشه و تبار افراد، صرفنظر از اینکه این افراد در طی اقامت خود در اتریش تابعیّت آنرا کسب کرده اند یا خیر، توجّه کرد. نمودار شمارۀ یک نشان دهندۀ تفاوت های این روش های تجزیه و تحلیل جمعیّت می باشد. در ادامه اطّلاعات لازم در رابطۀ با کسانی که بگونه ای پیشینۀ مهاجرتی دارند جمع آوری شده است. منظور کسانی هستند که خودشان در اتریش متولّد شده اند ولی پدر و مادرشان هر دو در خارج از اتریش به دنیا آمده اند. نکتۀ مهم در این رابطه این است که در اتریش حقّ شهروندی طبق قاعدۀ کلّی اصل ونسب پدر و مادر به کودکان منتقل می شود. ( نگاه کنید به )  به طور خلاصه می توان گفت که اگر خارجی ها را فقط  کسانی بدانیم که ریشه و تبارشان از کشور دیگری است عملا" می بینیم که بخش بزرگی از کلّ جمعیّت را شامل می شوند.

 

نکتۀ قابل توجّه دیگر در این زمینه تفاوت های حقوقی در برخورد به خارجی ها با توجّه به ریشه و تبار آنها می باشد. شهروندان اتّحادیه و بازار مشترک اروپا مشمول قانون آزادی رفت و آمد در اتّحادیه می باشند. شهروندان سوییس با اینکه این کشور عضو اتّحادیه و یا بازار مشترک اروپا نیست ( سوییس فقط عضو انجمن تجارت آزاد اروپا می باشد) مشمول این قانون می باشند. برای ورود و اقامت شهروندان "کشور سوّم" در این محدوده شرایط بسیار سختی وجود   دارد. (نگاه کنید به قانون اجازۀ اقامت ). "کشور سوّم" شامل شهروندان کشورهای بسیاری است و نیازمند تعریف دقیق تری می باشد. در داده های موجود ، اطّلاعات  دقیق و طبقه بندی شده ای وجود ندارد و آمارهای ارائه شده در بسیاری از موارد با یکدیگر تلاقی می کنند.

 

  خارجی ها ـ تعاریف

 

 درصد خارجی ها:  تعداد نسبی شهروندان کشورهای دیگر نسبت به کلّ جمعیّت

  جمعیّت با ریشه و تبار خارجی : مجموعۀ شهروندان کشورهای دیگر به اضافۀ شهروندان کنونی اتریش که در خارج از اتریش به دنیا آمده اند.

 جمعیّت با پیش زمینۀ مهاجرت:  مجموع افرادی که پدر و مادرشان هر دو در خارج از اتریش به دنیا آمده اند. افرادی که خود در خارج از اتریش متولّد شده اند متعلّق به "نسل اوّل مهاجران" هستند و کسانی که در اتریش به دنیا آمده اند ولی پدر و مادرشان در خارج از اتریش متولّد شده اند "نسل دوّم مهاجران" تلقّی می شوند.

 شهروندان کشور سوّم : شهروندان کشورهایی که عضو اتّحادیه و یا بازار مشترک اروپا و سوییس نیستند، شهروندان کشور سوّم نامیده می شوند.

 

 اجازۀ اقامت

 

 قانون آزادی رفت و آمد و انتخاب محل زندگی: شهروندان کشورهای عضو اتّحادیه و یا بازار مشترک اروپا و سوییس و خانواده هایشان ( در صورتی که الزامات قانونی را تأمین نمایند ) اجازه دارند که بیش از سه ماه در اتریش اقامت داشته باشند. آنها نیازی به مجوّز اقامت ندارند. آنها فقط باید تقاضای تصدیق محل سکونت جدید خود و کارت اقامت نمایند.

مجوز اقامت: شهروندان "کشور سوّم" که بیش از شش ماه در اتریش اقامت داشبه باشند ( به جز پناهجویان و کسانی که تقاضای پناهندگی شان پذیرفته شده است ) نیاز به مجوّز اقامت ( اجازۀ اقامت موقّت، اجازۀ اقامت محدود، اجازۀ اقامت برای اعضای خانواده و یا اجازۀ اقامت دائم ) دارند.

 

 پانوشت:  

  منابع : تعاریف بر اساس Austria Statistik ( "آمار اتریش")  : مهاجرت و اینتگراسیون . آمار. داده ها. شاخص ها ٢٠١٢ . وین: ٢٠١٢، صفحۀ   f ١١٣ . نمودار شمارۀ یک: همانجا صفحۀ  ٢٧ .                                              .Seite/ 26/content/publik/hlpd/odeN.portal/at.gv.help.www// :https :at.gv.help

 

مهاجرت ـ اتریش در مقایسه با مجموعۀ اتّحادیۀ اروپا

 در میان کشورهای عضو اتّحادیۀ اروپا و در مقایسه با آنها اتریش دارای میزان بالایی از مهاجران ونیز درصد بالایی از جمعیّت آن را خارجی ها تشکیل می دهند. اگر تمامی کشورهای عضو را بر سه تقسیم نماییم در هر دو مورد       (مهاجرت و درصد خارجی ها به نسبت کلّ جمعیّت کشور) در یک سوّم بالایی قرار می گیرد یعنی حتّی بالاتر از نسبت میانگین مجموعۀ کشورهای عضو اتّحادیه در این دو زمینه. در بین سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠  نرخ مهاجرت به طور متوسّط ١٢٫٣  درصد بوده است ( نمودار شمارۀ ٢ ). اتریش در مقایسه با آلمان دارای بیش از ٤٫٥  درصد نرخ مهاجرت بوده است. در این زمینه کشور لوگزامبورگ با نرخ مهاجرت ٣٠٫١  درصد در ردۀ نخست قرار دارد. کشورهایی که از سال ٢٠٠٤  به این سو عضو اتّحادیه شده اند دارای پایین ترین نرخ مهاجرت می باشند. بیش از نیمی از مهاجرین به اتریش از کشورهای عضو اتّحادیۀ و انجمن تجارت آزاد اروپا هستند که شهروندان آلمانی درصد بالایی از آنرا به خود اختصاص داده اند. شهروندان اتریشی که در خارج زندگی می کرده اند و اکنون به کشور باز می گردند نیز جزیی از این تعداد مهاجرین می باشند.

 در سال ٢٠١١  جمعیّت نسبی خارجی ها نسبت به کلّ جمعیّت در اتریش ١٠٫٨١  درصد کلّ جمعیّت بوده است (نمودار شمارۀ ٣ ) ، یعنی ٤٫١٨ درصد بالاتر از نرخ میانگین مجموعۀ کشورهای عضو اتّحادیه و ٢  درصد بیشتر از آلمان. لوگزامبورگ با ٤٣٫١٢  درصد نرخ مهاجرت در صدر کشورهای عضو اتّحادیه قرار دارد. کشورهای جدید عضو اتّحادیه در این زمینه هم دارای نرخ پایینی از مهاجرت می باشند.

اگر جمعیّت نسبی خارجی ها نسبت به کلّ جمعیّت را سال به سال مقایسه کنیم ( نمودار شمارۀ  ٤ ) می بینیم که بین سالهای ٢٠٠٧ تا ٢٠١١ اتریش دارای یک رشد مداوم ( با یک افت کوچک در سال ٢٠١٠ که دیگر کشورها هم   داشته اند)  بوده است. این نرخ رشد مشابه نرخ رشد مهاجرین در مجموعۀ اتّحادیۀ اروپا بوده است. بر خلاف اتریش جمعیّت نسبی خارجی ها نسبت به کلّ جمعیّت در آلمان تقریبا" ثابت نگه داشته شده است. اگر همۀ شهروندان اتّحادیه اروپا EU و انجمن تجارت آزاد اروپا EFTA  را از جمعیّت نسبی خارجی ها نسبت به کلّ جمعیّت حذف کنیم ( نمودار شمارۀ ۵ ) این نکته جلب توجّه می کند که تقریبا" هیچ رشدی صورت نمی گیرد ( این رشد  در آلمان منفی است ) . در حالیکه مهاجرت شهروندان "کشور سوّم" تقریبا" تغییر و رشدی نداشته است، مهاجرت شهروندان اتّحادیۀ و انجمن تجارت آزاد اروپا دارای رشدی در جهت مثبت بوده است.

 

پانوشت:    

 منابع:   Austria Statistik ( آمار اتریش ) : مهاجرت و اینتگراسیون. آمار. داده ها. شاخص ها ٢٠١٢ . وین: ٢٠١٢، صفحۀ   f ٣٤ . نمودار شمارۀ ٢ از همان منبع. نمودار های ٣ تا ۵ : .

 

 مهاجرت ـ ایالت Kärnten ( کرنتن ) در مقایسه با ایالات دیگر

 

 در میان ایالات اتریش کرنتن در شمار ایالاتی است که با ۷٫٣٠ درصد دارای کمترین جمعیّت خارجی می باشد (نمودار شمارۀ ٦ ) ، یعنی تقریبا" در سطح دو ایالت Niederösterreich ( اتریش پایین(سفلی)) با ۷٫١٦ و   Steiermark ( شتیرمارک ) با ۷٫٢٣ درصد قرار دارد. کمی پایین تر ایالت  بورگن لاند  با ٦٫٠۹ درصد قرار گرفته است. ایالت Oberösterreich (اتریش بالا (علیا)  با ۹٫۱۱ درصد بالاتر قرار دارد. ایالات دیگر اتریش درصد قابل توجّهی از خارجی ها را در خود جای داده اند بخصوص وین با ٢٢٫۳٢ درصد. ایالت کرنتن در این زمینه به طور قابل توجّهی پایین تر ار سطح میانگین کلّ اتریش که ۱۱٫٦۳ درصد می باشد قرار دارد. اگر شهروندان اتّحادیه و انجمن تجارت آزاد اروپا را از مجموعۀ تعداد  خارجی ها کم کنیم این ایالت با ۳٫۷۵ درصد فقط بالاتر از ایالت  Burgenland  ( بورگن لاند) قرار می گیرد که دارای درصد کمتری از شهروندان "کشور سوّم" می باشد. در ایالات Burgenland (بورگن لاند ) و Tirol( تیرول) تعداد شهروندان اتّحادیه و انجمن تجارت آزاد اروپا بیشتر از تعداد شهروندان "کشور سوّم" می باشند.

 

اگر ریشه وتبار افراد را در نظر نگیریم (نمودار شمارۀ ۷ ) تغییرات در قسمت پایین جدول رده بندی ایالات بسیار اندک می باشد. ایالت اتریش پایین (سفلی) با ۱۱٫۶۴ درصد بالاتر از کرنتن با ۱۱٫۰۸ درصد و ایالت Steiermark  (شتیرمارک  ) با ۱۱٫۰۱ درصد قرار دارند. ردۀ آخر در اختیار ایالت بورگن لاند با ۹٫٧٥ درصد می باشد. در این زمینه ایالات دیگر آمار بالاتری ارائه میکنند. طبق آمار موجود ٣٤٫١٣ درصد از جمعیّت وین و ١٧٫٦١ از کلّ جمعیّت اتریش کسانی هستند که ریشه وتبار خارجی دارند. بدون احتساب شهروندان اتّحادیه و انجمن تجارت آزاد اروپا ایالت Kärnten ( کرنتن ) با ٥٫٤٤ درصد در ردۀ ماقبل آخر پیش از ایالت Burgenland ( بورگن لاند ) قرار دارد. با در نظر گرفتن ریشه و تبار خارجی ها می بینیم که شهروندان اتّحادیه و انجمن تجارت آزاد اروپا سهم بیشتری را دارا می باشند.

در ایالت کرنتن شهرهای Villach (فیلاخ )   با ١٣٫٠٦ و  furtKlagen  (کلاگن فورت)  با ١١٫٠٩ درصد رقم بالایی از جمعیّت خارجی تبار را در خود جای داده اند (نمودار شمارۀ ٨ ) . بدون در نظر گرفتن شهروندان اتّحادیه و انجمن تجارت آزاد اروپا جمعیّت شهرهای فیلاخ با ٨٫٣٧ و کلاگن فورت با ٧٫٠٤ درصد از شهروندان "کشور سوّم"  خواهند بود.

اگر ریشه و تبار را در نظر بگیریم (نمودار شمارۀ ٩ ) شهرهای فیلاخ با ١٨٫٤٤ و کلاگن فورت با ١٧٫٢٧ درصد در صدر قرار می گیرند. از این تعداد ١١٫٣٥ درصد در فیلاخ و ١٠٫٥١ درصد در کلاگن فورت شهروندان "کشور سوّم" هستند. با این حال در اکثر بخش ها تعداد شهروندان اتّحادیه و انجمن تجارت  آزاد اروپا بیشتر می با شند.

 

پانوشت:       

 منابع: نمودارهای ٦۔٨ : آمار اتریش ـ Migramap

 

 وضعیّت اقامت ـ پناهندگی

 در حال حاضر بخش کوچکی از شهروندان "کشور سوّم" در مرحلۀ رسیدگی به تقاضای پناهندگی شان به سر       می برند. در آغاز سال ٢٠١٢  تقریبا" ٤ درصد از جمعیّت "کشور سوّم" را در بر می گرفته است (نمودار       شمارۀ ١٠ ) در ارائۀ آمار جمعیّت این تعداد به صراحت در نظر گرفته نشده است (نگاه کنید به بالا ). آمار درست و طبقه بندی شده ای هم در این زمینه در ارتباط با ایالات مختلف وجود ندارد.

سال های بین ٢٠٠١ تا ٢٠١١ (نمودار شمارۀ ١١ ) نشان می دهد که تعداد تقاضا های پناهندگی روند رو به کاهشی داشته است که به اعتقاد "آمار اتریش" به دلیل پیوستن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتّحادیۀ اروپا در طی سال های ٢٠٠٤ و ٢٠٠٧ بوده است. تعداد احکام صادرشدۀ مثبت در پروسه های رسیدگی به تقاضا های پناهجویان  در این ایّام و بخصوص از سال ٢٠٠٤ به بعد تقریبا" ثابت بوده است. در سال ٢٠١١ احکام مثبت صادرشده در بررسی تقاضاهای پناهندگی ٢١ درصد بوده است (نمودار شمارۀ ١٢ )، ٦٧ درصد از احکام صادره منفی و ١٢ درصد از پرونده های مورد رسیدگی مختومه اعلام شده اند. احکام صادرشدۀ منفی آشکارا بسیار بیشتر از احکام مثبت و یا پرونده های بسته شده بوده است.

بر اساس نوشتۀ Kreissl در سال ٢٠١٢ تنها ایالات وین و اتریش بالا (علیا) به تعهدات خود در قبال پناهجویان عمل می کنند.

 

پانوشت:         

 منابع:  Statistik Austria (آمار اتریش) : مهاجرت و اینتگراسیون. آمار .داده ها. شاخص ها ٢٠١٢ . وین: ٢٠١٢ ، صفحۀ ٣٦۔۳۹ | نمودار شمارۀ ١٠ در همانجا، صفخۀ ۳۹ | نمودارهای شمارۀ  ١١۔ ١۲ :در همانجا صفحۀ ۳۷ |   Reinhard  Kreissl  (۲۰١۲ )  Traiskirchen in Alarm Falscher  ( هشدار اشتباه در ترایسکیرخن )

در at.derstandard  ( در شتاندارد ) ١٧. ١٠. ٢٠١٢ .

 

 پیش بینی روند رشد جمعیّت ـ مهاجرت مورد نیاز کرنتن

 بنا به آمار ارائه شده از سوی  Austria Statistik ( آمار اتریش) در رابطه با پیش بینی روند رشد جمعیّت در اتریش در سال ٢٠١٢ ( نسخۀ اصلی) تا سال ٢٠٧٥ جمعیّت اتریش از سطح فعلی آن در سال ٢٠١٢ که در حدود ٨٫٥ میلیون نفر می باشد به ٩٫٤ میلیون نفر خواهد رسید ( نمودار شمارۀ ١٣ ) . علّت این امر روند رشد مثبت جمعیّت در اتریش (با توجّه به میزان زاد و ولد، مرگ و میر ومهاجرت ) می باشد هرچند که این روند مثبت تا سال ٢٠٧٥ کمتر خواهد شد. طبق پیش بینی های انجام شده از سال ٢٠٢٦ میزان زاد و ولد کاهش خواهد یافت  که این امر خودبخود روند رشد جمعیّت را کندتر خواهد کرد. مهاجرت می تواند تا سال ٢٠٧٥ روند رشد منفی جمعیّت را با توجّه به کمترشدن میزان زاد و ولد خنثی کرده و منجر به یک تغییر مثبت در این زمینه شود به شرطی که مهاجرت تا سال ٢٠٧٥ دارای رشدی مثبت یعنی ١٩٥٤ نفر برابر با ٠٫٢ درصد باشد. اگر جمعیّت خارجی را در نظر نگیریم کشور اتریش از سال ١٩٥١ همواره دارای رشد منفی زاد و ولد بوده است.

 

Kärnten (کرنتن ) تنها ایالتی است که در مجموع هیچگونه روند رشد مثبت جمعیّت را نشان نمی دهد (نمودار شمارۀ ١٤ ). جمعیّت Kärnten( کرنتن ) از ٥٥٧٠٠٠ نفر در سال ٢٠١٢ به ٤٩٥٠٠٠ نفر در سال ٢٠٧٥ کاهش خواهد یافت. دلیل را باید در روند رشد منفی زاد و ولد که هم اکنون وجود دارد و همینطور در روند رشد منفی مهاجرت داخلی ( مهاجرت از این ایالت به ایالات دیگر) جستجو کرد. با این حال به دلیل وجود مهاجرت این ایالت   به رشد مثبت بسیار اندکی دست یافته است. این وضعیّت اثر منفی روی کلّ تغییرات جمعیّتی دارد که تا سال ۲۰۵۰ ادامه داشته و پس از آن دوباره تنزّل خواهد یافت. این تغییرات یعنی افزایش اوّلیّه و سپس کاهش دوبارۀ آنرا می توان با نوسانات و تزلزلات زاد و ولد از یک سو و روند رشد مثبت مهاجرت داخلی از سوی دیگر از سال ٢٠٥٠ به بعد توضیح داد. نتیجۀ دیگر این روند ، افزایش سنّ متوسّط در این ایالت بوده که حتّی بالاتر از حدّ میانگین سنّ افراد در اتریش خواهد بود.

بنابراین مهاجرت موتور رشد و افزایش جمعیّت بوده و باعث کاهش میانگین سنّ متوسّط در اتریش می شود.

 

 پانوشت:

منابع: Austria Statistik ( آمار اتریش ): برآورد روند رشد جمعیّت ٢٠١٢ . نسخۀ اصلی. | نمودارهای ١٣۔۱۵ از همان منبع | ۱ Austria Statistik ( آمار اتریش ) : تغییر آمارهای جمعیّتی از سال ١۹۸۱ در ارتباط با تابعیّت .

 

 زبان، آموزش و تحصیلات در افراد با پیش زمینۀ مهاجرت

 

 پیش نیاز اوّلیّه و اساسی برای موفقیّت  در آموزش و پرورش تسلّط به زبان آموزشی است. نمودار شمارۀ ١٦ نشان می د هد که کودکانی که زبان آلمانی، زبان روزمرّه و معاشرتی آنان نیست در مقایسه با کودکانی که آلمانی زبان اصلی و ارتباطی شان می باشد اغلب نیاز بیشتری به حمایت و پشتیبانی در این زمینه (زبان آلمانی) دارند. این مسئله را می توان با اقدامات آموزشی وتربیتی مثل آموزش پیش دبستانی در کودکستان کمتر کرد.

عدم تسلّط به زبان آلمانی به هنگام ثبت نام در مدرسه می تواند منجر به این شود که اینگونه کودکان مجبور به آغاز تحصیلات خود در مدارس ویژه شوند.

اگر Kärnten ( کرنتن) را با اتریش مقایسه کنیم (نمودار شمارۀ ١٧ ) می بینیم که مجموع دانش آموزانی که آلمانی زبان روزمرّه و معاشرتی آنان نمی باشد از سطح میانگین اینگونه دانش آموزان در کلّ اتریش کمتر است. این مسئله ارتباط مستقیمی به تعداد افرادی دارد که ریشه وتبار خارجی دارند.

 

گزارش سالیانه مربوط به مهاجرت و اینتگراسیون  در سال ٢٠١٢ ، Austria Statistik (آمار اتریش) نشان      می دهد افرادی که پیش زمینۀ مهاجرت دارند در زمینۀ آموزش و تحصیلات در مقایسه با افراد بدون زمینۀ مهاجرت  کاملا" فرق دارند (نمودار شمارۀ ١٨ ). درصد بالایی از آنان دارای تحصیلات آموزشی عالی و نیز درصد         قابل توجّهی از آنها دارای کمترین سطح آموزشی می باشند. این مسئله در نسل های بعدی تغییر کرده و با سطح میانگین موجود در اتریش هماهنگ می شود. نکتۀ قابل توجّه در این زمینه این است که سطح آموزش و تحصیلات بسته به اینکه افراد از کجا آمده و اهل کجا هستند متفاوت می باشد.

 

 پانوشت:

 منابع: Austria Statistik (آمار اتریش): مهاجرت و اینتگراسیون. آمار.داده ها. شاخص ها ٢٠١٢ . وین: ٢٠١٢ صفحۀ ٤٢۔٤۹ | نمودار شمارۀ ١٦ : همان منبع، صفحۀ ٤٣ | نمودار شمارۀ ١٨ : همان منبع، صفحۀ ٤۹ | ÖIF : مهاجرت و اینتگراسیون در ایالات مختلف اتریش. آمار. داده ها. شاخص ها ٢٠١١ . وین: ٢٠١١ ، صفحۀ ١٦ | نمودار شمارۀ ١٧ : همان منبع.