صفحۀ نخست   پلاتفرم ، مرام نامه  پلاتفرم مهاجرت چیست؟

پلاتفرم مهاجرت چیست؟ 

پلاتفرم مهاجرت Villach مجموعه ای از ارگان ها و انجمن های متشکّل در جامعۀ مدنی و افراد فعّال در امور اجتماعی است که می خواهد:

با برگزاری اجتماعات عمومی و کار تبلیغی و اطّلاع رسانی در جامعه راجع به "مهاجرت" و "مهاجرین" به ایجاد آگاهانۀ یک فضا و زمینۀ مثبت برای زندگی همۀ افراد در کنار هم و با یکدیگر پرداخته و با این کار می خواهد پایه های  پیش داوری های موجود و بیگانه ستیزی را از میان بردارد.

چه کسانی و یا چه ارگان هائی در پلاتفرم فعّالیّت می کنند؟

پشتیبانان، انجمن های عضو وحامی پلاتفرم

همکاران 

 

 

 

 

 

To top