صفحۀ نخست   پلاتفرم ، مرام نامه  پلاتفرم مهاجرت چه فعّالیت هائی دارد؟

 

ـ ترس موجود در میان مردم را درک کرده ، جدّی گرفته و مخاطب قرار دهیم.

ـ موضوع مهاجرت را در تمامی وجوه آن مورد توجّه همگان قراردهیم.

ـ به بهبود فضای موجود برای زندگی همۀ افراد در Villach کمک نمائیم.

 ـ حقوق یکسان و برابردر استفاده از منابع و داشته های مشترک موجود را مدّ نظر قرار داده و در صورت امکان میسر سازیم.

ـ به ایجاد و ترویج  وگسترش تحمّل وبردباری میان گروه های مختلف  فرهنگی توجّه کنیم.

ـ به ایجاد محیط  لازم برای عملی شدن شکل های مختلف و متنوّع زندگی کمک نمائیم.

ـ احترام متقابل و روحیّۀ مدارا وتحمّل یکدیگر را تشویق نما ئیم .

ـ امکان تبادل متقابل اطّلاعات در مورد تاریخ ، دین ومذهب ،زبان و فرهنگ های مختلف را مدّ نظر قرار دهیم .

ـ ایجاد شرایط لازم برای آموختن از یکدیگر را ترویج و تشویق نمائیم .

ـ تنوّع فرهنگی و وجود زبان های گوناگون در جامعه را پدیده ای مثبت ارزیابی کرده و آنرا ترویج و تشویق نمائیم.

ـ ارتباط و به هم پیوستگی سیستم اقتصاد جهانی و بازار کار را نشان داده  و در بارۀ امکان وجود  ً یک  جامعۀ دیگر ً بحث و گفتگو نمائیم .

فعّالیّت های ما

ـ گردهم آیی های همگانی و علنی در رابطۀ با این موضوع در وین.

ـ پیش برد پروژه های مختلف در مدارس ودر سطح آموزش بزرگسالان .

ـ کار با وسایل ارتباط جمعی ، کار مطبوعاتی.

ـ گفتگو با انجمن های فرهنگی موجود در شهر

ـ همکاری و تشریک مساعی با شهر در طرح و تهیّۀ یک برنامۀ خاص در رابطۀ با اینتگراسیون مهاجرین در جامعه و ایجاد شرایط بهتر و مساعد تر برای همۀ  کسانی که در اینجا زندگی می کنند